Toggle Nav
Winkelwagen

Annuleren, retourneren en ruilen

hoe-retourneren 

 

* Retouradres MarketOnWeb: Hellegatstraat 5, 2590 Berlaar (België)

 

(!) Deze voorwaarden gelden alleen voor gestandaardiseerde pakketten die kleiner zijn dan 175 cm en indien er aan alle andere voorwaarden is voldaan. Pakketten groter dan 175 cm worden geretourneerd met UPS.

Een retour met een ophaling van UPS kost €20, deze ophaling gebeurd steeds op een thuisadres en op een werkdag tussen 9 en 18u.

 

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

De goederen dienen dan teruggestuurd te worden conform onze algemene voorwaarden artikel 4:

 

4.1. Product mag niet gebruikt of beschadigd zijn

 

Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt MarketOnWeb zich het recht voor om de Consument aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Consument dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

4.2. MarketOnWeb op de hoogte stellen van herroeping

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant MarketOnWeb (Hellegatstraat 5, 2590 Berlaar sales@marketonweb.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

 

4.3. Bewijzen dat product tijdig is teruggestuurd

 

Wanneer de consument zich op het herroepingsrecht beroept, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking retourneren aan MarketOnWeb, Hellegatstraat 5, 2590 Berlaar binnen een termijn van 14 dagen nadat de Consument zich op het herroepingsrecht heeft beroepen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd aan MarketOnWeb, bijvoorbeeld door middel van bewijs van postbezorging.

 

4.4. Retourkosten vallen ten laste van de Klant

 

De kosten voor het terugzenden van de goederen vallen ten laste van de klant. In afwijking van het voorgaande zullen de kosten voor terugzending niet ten laste van de klant vallen indien het geleverde goed of de verstrekte dienst niet beantwoordt aan de beschrijving van het aanbod.

 

4.5. Hoe retourneren?

 

Indien je een pakket wil retourneren kan je dit steeds doen op eigen kracht(*), dan zal het volledige bedrag van je bestelling terugbetaald worden. Je kan ook een retouretiket aanvragen bij MarketOnWeb. In België wordt er voor een retouretiket €5 afgehouden van de terugbetaling van je bestelling. Voor een retour vanuit Nederland en Frankrijk wordt hiervoor €10 in rekening gebracht. Het retouretiket kan je aanvragen door te mailen naar info@marketonweb.be met vermelding van je naam en bestelnummer.

(*) Retouradres MarketOnWeb: Hellegatstraat 5, 2590 Berlaar (België)

 

(!) Deze voorwaarden gelden alleen voor gestandaardiseerde pakketten die kleiner zijn dan 175 cm en indien er aan alle andere voorwaarden is voldaan. Pakketten groter dan 175 cm worden geretourneerd met UPS. Een retour met UPS kost €20, die je kan binnenbrengen in een UPS-afhaalpunt.

 

4.5.1 Foutief product ontvangen?

Heb je een fout product ontvangen? Stuur dan even een mail naar info@marketonweb.be. Vermeld hierbij je bestelnummer en voeg een foto toe van het foutief ontvangen product, dan zetten we dit zo spoedig mogelijk recht.

 

4.6. Koop van rechtswege voltrokken na 14 dagen

 

Wanneer de consument – na afloop van de termijn van 14 dagen – de geleverde producten niet aan MarketOnWeb heeft teruggezonden, is de koop van rechtswege voltrokken.

 

4.7. Wat wordt er terugbetaald?

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal MarketOnWeb alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingeninclusief de standaard leveringskosten (tenzij er gebruik is gemaakt van een retouretiket), aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat MarketOnWeb op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan MarketOnWeb wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

 4.8. Andere wijze van levering

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door MarketOnWeb geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

4.9. Terugbetalingen gebeuren via hetzelfde betaalmiddel als dat van de klant

MarketOnWeb betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

4.10. Uitzonderingen op herroepingsrecht:

In afwijking van het voorgaande kan de Consument zich niet kunnen beroepen op het bovenstaande herroepingsrecht voor de overeenkomsten betreffende:

  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • overeenkomsten waarbij de Klant MarketOnWeb specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
  • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
  • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

4.11. ONLINE DISPUTE RESOLUTION

Het ODR is een internetplatform, opgericht door de Europese Commissie met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen.

ODR-platform http://ec.europa.eu/odr

 

Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan MarketOnWeb, Hellegatstraat 5, 2590 Berlaar, sales@marketonweb.be:

 

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:

 

Besteld op: .../.../...

Ontvangen op: .../.../...

 

Naam consument:

Adres consument:

 

Handtekening van consument [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum:

 

Kunnen we jou helpen?

Helpdesk